Velten&DeWith is NEN 4400-1 gecertificeerd en beschikt over het SNA keurmerk.

Privacy statement

Privacy Statement Velten&DeWith | Interim in Finance B.V.

Laatste update: 16 februari 2023

Velten&DeWith is gevestigd te Zeist, Driebergseweg 17 – 3708 JA. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54118891.

Als u Velten&DeWith toestemming geeft voor gebruik van uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze in overeenstemming met dit Privacy Statement.

Velten&DeWith vindt het beschermen van persoonsgegevens van websitebezoekers, werkzoekenden, kandidaten, interimmers, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang. Wij handelen conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt / is getreden.

Uw gegevens worden verzameld vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website (http://www.velten-dewith.nl), u zich inschrijft voor een opdracht/vacature of op andere wijze aanmeldt (bijvoorbeeld via telefoon, e-mail of een online message service). U wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening, wij (een deel van) uw gegevens ontvangen in het kader van een referentie, wij (een deel van) uw gegevens ontvangen tijdens een gesprek met uw (directe of indirecte) collega of andere zakelijke relatie of wij een (deel van) uw gegevens ontvangen naar aanleiding van uw deelname aan een meeting of event. Ook kunnen wij uw gegevens verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen (waaronder Linkedin.com) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening.

Velten&DeWith verzamelt en verwerkt persoonlijke- en zakelijke gegevens ten behoeve van:

 • de uitvoering van onze dienstverlening: Velten&DeWith biedt diensten aan, c.q. wordt ingeschakeld als “intermediair”, in die zin dat wij ZZP’ers, freelance professionals, vaste medewerkers, hierna verder te noemen ‘kandidaten’, bemiddelen, werven, selecteren, presenteren en tijdelijk inzetten (eventueel voor een vaste of deta-vast functie) bij onze opdrachtgever (de cliënt van Velten&DeWith);
 • het doen van aanbiedingen of het verstrekken van informatie over onze dienstverlening en andere activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en competenties, dit gebeurt door onze medewerkers en geautomatiseerd bijvoorbeeld door een nieuwsbrief;
 • de beoordeling van de geschiktheid, de beschikbaarheid en de bemiddeling van kandidaten naar een opdracht of dienstbetrekking, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media etc.;
 • een (mogelijke) overeenkomst met de kandidaat, voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst van opdracht;
 • het voorzien van geschikte kandidaten aan de opdrachtgevers van Velten&DeWith (de bemiddeling) en in dit kader het kunnen sluiten van een (mogelijke) overeenkomst met de opdrachtgever;
 • het verwerken van gegevens van onze opdrachtgevers in het kader van een pre-employment screening, uitsluitend na uw akkoord;
 • managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • kwaliteitsdoeleinden zoals eventuele certificering;
 • het naleven van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving, indien we een bemiddelingsrelatie met elkaar zijn aangegaan.

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van kandidaten zijn:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring;
 • uw eventuele publiekelijke LinkedIn-profiel of andere op het internet gepubliceerde gegevens;
 • gegevens over beschikbaarheid, tariefindicatie, branche- en opdrachtvoorkeuren, etc.;
 • pasfoto en/of video-introductie op vrijwillige basis;
 • informatie n.a.v. het inwinnen van de door u aan Velten&DeWith verstrekte referenties;
 • overige informatie die relevant is voor het bemiddelingsproces (bijv. een gespreksverslag).

Voorafgaand aan het uitvoeren van een opdracht via Velten&DeWith verzamelen wij:

 • voor ZZP’ers: BTW-nummer, BSN-nummer, ID-bewijs, eventueel een werkvergunning;
 • voor vaste medewerker: gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • feedback van onze opdrachtgevers n.a.v. de door u uitgevoerde interim opdrachten (altijd bij ons opvraagbaar).

Velten&DeWith legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Velten&DeWith kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst.

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van zakelijke relaties / opdrachtgevers zijn:

Persoonsgegevens van zakelijke relaties (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden) worden door Velten&DeWith ook verzameld en gebruikt. Velten&DeWith verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken (wensen te) doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Velten&DeWith kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijv. gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Velten&DeWith hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland.

Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, uw privacy rechten en het gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

Conform de AVG heeft ook onze gegevensverwerker YellowYard de wettelijke passende maatregelen genomen om beveiligingsincidenten en datalekken tegen te gaan. In het uitzonderlijke geval van een beveiligingslek en/of datalek zal Velten&DeWith handelen conform de AVG voorschrijften.

Op onze website http://www.velten-dewith.nl worden enkel functionele cookies geplaatst welke nodig zijn voor de werking van de website.

Uw rechten:

Indien u een eigen account bij Velten&DeWith heeft, heeft u direct inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV, uw beschikbaarheid of uw accountgegevens.

Als u geen eigen account hebt of indien u inzage wenst in meer gegevens en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, of indien u niet meer gebruik wenst te maken van de dienstverlening van Velten&DeWith, dan kunt u contact opnemen en/of een bericht sturen aan uw contactpersoon van Velten&DeWith, of via het algemene telefoonnummer 030-6008320 of via email aan privacy@velten-dewith.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, waarbij in deze kopie uw burgerservicenummer zwart is gemaakt ter bescherming van uw privacy. Velten&DeWith zal zo snel mogelijk, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen:

Velten&DeWith behoudt zich het recht om voor om in het privacy statement wijzigingen aan te brengen. U kunt deze wijzigingen vinden op onze website.